KLIMATSKI PANEL SRBIJE


Klimatski panel Srbije - Upravljanje otpadom: dileme i rešenja, 05. 07. 2016, u 11h Beograd, Zmaj Jovina 8-10 (zgrada Progresa)

Klimatski panel Srbije nastavlja svoju misiju zastupanja brže primene mera i instrumenata za smanjenje klimatskih promena. Naredna javna sednica je u utorak 5.7.2016. u Beogradu. Ova sednica je posvećena upravljanju otpadom, dilemama sa kojima se zajednice susreću, kao i rešenjima koja su nam na raspolaganju. Kongres Medjunarodnog udruženja za čvrsti otpad se ove godine održava u Srbiji, i to je dobra prilika da se i naša javnost detaljnije upozna sa mogućnostima koje pružaju nove tehnologije, kakva je regulativa potrebna na centralnom i lokalnom nivou, kao i sa dobrim praksama kod nas.

O klimatskom panelu Srbije : Centralno evropski forum za razvoj – CEDEF, u saradnji sa predstavnicima institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, državnim agencijama, predstavnicima zakonodavne vlasti, društveno odgovornim i inventivnim kompanijama, nevladinim organizacijama, medijima i stručnom javnosti organizuje jednu sveobuhvatnu platformu KLIMATSKI PANEL SRBIJE.

Klimatske promene imaju negativan uticaj na našu planetu i predstavljaju opasnost po ekosistem i biodiverzitet. Poplave, visoke temperature i rastući nivo svetskih okeana postaće sve učestaliji ukoliko ne preduzmemo odgovarajuće korake u borbi protiv njih. Ljudske aktivnosti poput korišćenja fosilnih goriva (ugalj, nafta i gas), seče šuma, upotrebe industrijskih gasova koji doprinose efektu staklene bašte su direktan doprinos čovečanstva klimatskim promenama.

U skladu sa tim, Konferencija UN o promeni klime (COP21) u Parizu okupila je preko 150 predsednika država i vlada, više nego na bilo kom drugom skupu u istoriji. Tokom ovog događaja postignut je sporazum i pružena je otvorena politička podrška smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte do nivoa koji će ograničiti dalji rast globalne temperature na 2 С. Sporazum je usvojilo 195 država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, među kojima je i Srbija.

Prikaz statusa ratifikacije


Na osnovu  člana 21, paragraf  1 Pariskog sporazuma Sporazum će stupiti na snagu  nakon tridesetog dana od datuma kada najmanje 55  potpisnica Konvencije, a koji pokrivaju najmanje 55% od ukupnog zračenja gasova staklene bašte, zvanično deponuju instrumente ratifikacije. 

Informacije o statusu ratifikacije se mogu pronaći ovde:

CILJEVI KLIMATSKOG PANELA SRBIJE

Ciljevi koje Panel treba da postigne kroz kontinuiranu akciju:

  • Pozicioniranje teme u svesti javnosti kao jedne od najznačajnijih tema današnjice
  • Animiranje i pokretanje medija kao ključnih partnera za kontinuiranu podršku
  • Okupljanje najeminentnijih lidera i eksperata koji će zajedno doprineti što kvalitetnijem radu na najvažnijem dokumentu - Strategiji u borbi protiv klimatskih promena
  • Ukazati da Srbija ima pobednički tim koji svojom ekspertizom i predanim radom Srbiju pozicionira kao regionalog lidera u borbi protiv klimatskih promena
  • Predstaviti zalaganja i rezultate pregovaračke grupe Poglavlja 27 u cilju daljeg usaglašavanja sa politikama EU u oblastima životne sredine i klimatske politike

AKTIVNOSTI KLIMATSKOG PANELA SRBIJE

KLIMATSKI PANEL SRBIJE podrazumeva kontinuiranu javnu akciju:

- predstavljanje ključnih odluka koje smo prihvatili kao obavezu prema međunarodnoj zajednici kroz javne dijaloge, skupštinska javna slušanja koje će Panel organizovati, kroz konferencije i medijske nastupe
- informisanja građana o značaju teme klimatskih promena aktivnim medijskim praćenjem u nacionalnim i lokalnim medijima, radom sa opštinama i gradovima kroz edukaciju stručnjaka, lokalnih odlučioca i građana na lokalu o najboljim primerima rešavanja problema u očuvanju okruženja
- sprovođenja istraživanja stavova javnosti i anketiranja donosioca odluka o informisanosti, shvatanju obima i značaja problema borbe protiv klimatskih promena, kao i javno objavljivanje i javnu diskusiju rezultata
- prikupljanje ključnih informacija i zaključaka sa skupova koji će biti dostavljani kreatorima ekološke i energetske politike i Strategije borbe protiv klimatskih promena radi unapređenja kvaliteta strategije

Članovi saziva KLIMATSKOG PANELA SRBIJE će svoja saznanja i ekspertizu podeliti na skupovima:

1. Inauguralna sednica KLIMATSKI PANEL SRBIJE u okviru Međunarodnih dana energetike i investicija, 11. mart 2016.

2. Stručna konferencija Dan Planete Zemlje: uoči potpisivanja Sporazuma COP21 - OTPAD I OTPADNE VODE U SRBIJI, 23. april 2016, Svečana sala Mašinskog fakulteta (II sprat), Beograd.

3. Klimatski panel Srbije – Upravljanje otpadom: dileme i rešenja, 05.07.2016, Beograd

4. VI Samit energetskih menadžera Srbije, 15. decembar 2016. godine

Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i usvajanje Sporazuma iz Pariza postaje obaveza Srbije prema međunarodnoj zajednici. Da bi ovaj dogovor bio postignut neophodno je uključivanje svih interesnih strana, ključnih aktera i donosioca odluka u Srbiji - institucija, društveno odgovornih i inventivnih kompanija, nevladinih organizacija, medija i šire javnosti sa ciljem podizanja nivoa svesti i informisanju o značaju ovog problema.

Rešavanje pitanja klimatskih promena je ključno i za EU. U tom pogledu oslanjajući se na energetski i klimatski paket zakona 2020, Evropska komisija je uvela novi paket zakona sa rokom ispunjenja do 2030, koji ima tri ključna cilja:
- smanjenje od 40% emisije gasova staklene bašte (u poređenju sa 1990.)
- 27% učešća OIE u sveukupnoj proizvodnji energije
- 27% poboljšanja u EE

Da bi postigla ove ciljeve EU je pristala da izdvoji 20% budžeta u periodu od 2014. do 2020. godine, što čini otprilike 190 milijardi evra, koje bi trebalo da budu usmerene na sprečavanje klimatskih promena.

Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i usvajanje Sporazuma iz Pariza je obaveza Srbije prema međunarodnoj zajednici, ali i nama samima. Stoga CEDEF, kao nezavisna ekspertska organizacija koja se zalaže za održiv regionalni razvoj, aktivnu primenu energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, oseća obavezu da organizuje, odnosno pokrene KLIMATSKI PANEL SRBIJE.

Javnim angažmanom i apelom zastupamo intenzivnije učešće svih interesnih strana povodom klimatskih promena. Obraćamo se svim interesnim stranama donosiocima odluka, opštinama i gradovima, medijima, kao i svim građanima Srbije. Ističemo da su članovi stalnog saziva Panela vodeći kreatori ekološke i energetske politike u Srbiji. Učešće je ograničeno i omogućeno samo za vodeće, najodgovornije organizacije i kompanije koje donose inovativna rešenja za kompleksne probleme klimatskih promena.

Fokus Evropske komisije je “Energetska unija i klima”, energija koja je sigurnija, dostupnija i održiva, ali pre svega CLIMATE FRIENDLY ENERGY. Pametna upotreba energije u toku borbe protiv klimatskih promena je kako podsticaj za inovacije u kreiranju novih rešenja, razne uštede budžeta za otvaranje novih radnih mesta i rast, tako i investicija u budućnost Evrope. Potpredsednik Evropske komisije zadužen za energetsku uniju, gospodin Maroš Šefčovič i Komesar Miguel Arias Cañete zaduženi za Klimatsku akciju i energetiku su istakli da je Evropi sada, više nego ikada ranije potrebna evropska Energetska unija koja je prilagođena budućnosti sa jakom, održivom i „climate firendly“ ekonomijom koja će podstaći kreiranje poslova i sigurnu budućnost.
partneri
  • asor